Základní povinnosti občanů na úseku PO

Základní povinnosti pro fyzické osoby (občany) jsou stanoveny v § 17 zákona o požární ochraně (zákon ČNR č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a jsou definovány následovně:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s  otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení,
 • zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody a topení,
 • obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném zákonem (např. ve schváleném požárně bezpečnostním řešení),
 • zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární ochrany za účelem jejich včasného použití a dále udržovat tato zařízení a věcné prostředky v provozuschopném stavu; uvedené povinnosti se vztahují na osoby, které mají uvedená zařízení a věcné prostředky ve vlastnictví či užívání,
 • vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce,
 • umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčiny vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru,
 • oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá,
 • dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností

Mezi další povinnosti v souvislosti se zdoláváním požáru jsou:

Osobní pomoc

 • provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob,

 • uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření,

 • ohlásit neodkladně na určeném místě zjištěný požár nebo zabezpečit jeho ohlášení,

 • poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce.

Věcná pomoc

Každý je povinen na výzvu velitele zásahu, velitele jednotky požární ochrany nebo obce poskytnout dopravní prostředky, zdroje vody, spojová zařízení a jiné věci potřebné ke zdolání požáru

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj